L'armee des soldats enterres de l'empereur Qin, a Xi'an.